English  |  
当前位置:首页 > 学院总览 > 师资信息 > 正文
李帮林
发布时间: 2019-09-29 09:28:18   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

1. 个人简历:

李帮林,博士,西南大学副教授, 19917月出生,曾任职于新加坡国立大学(研究助理,外方资助)并获年终优秀职工奖金。迄今为止,其以第一(或通讯)作者Advanced Functional Materials (3), Materials Horizons (2), Nano Energy, Small (3), ACS Applied Materials & Intefaces, Nanoscale (2), Applied Materials Today等国际知名期刊上发表SCI收录学术论文19篇,其中9篇影响因子大于10。论文总被引800余次, H因子为16

联系方式chemlibl@swu.edu.cn         

 

2. 教育和工作背景:

2008.09 - 2012.06                   学士                        西南大学/应用化学

2012 .09 - 2015.06                   硕士                        西南大学/分析化学

2015.12 - 2017.03               研究助理(Staff)                新加坡国立大学

2016.09 - 2019.06                    博士                        西南大学/物理化学

2019.07 - 目前                      副教授                     西南大学化学化工学院

 

3. 研究方向:

1)    二维材料与生物传感:超薄MoS2纳米片的DNA和生物标志物的传感应用。(Adv. Funct. Mater., 2015, 25, 3541; Adv. Funct. Mater., 2016, 26, 7034; Small, 2017, 13, 1700527; Small, 2018, 14, 1703560; Mater. Horiz.., 2019, 6, 563-570; et al.)

2)    二维材料与载药:DNA与二维材料共聚物负载药物用于靶向可控释放。(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 15286; et al; Mater. Horiz., 2020, 7, 455; Small, 2020, 16, 1906975; et al.)

3)    二维材料与电催化:等离子热电子激发半导体缺陷的电催化析氢活性。(Nano Energy, 2019, 60, 689)

 

4. 发表论文目录:

通讯作者:

1)  B. L. Li,* H. L. Zou, H. Q. Luo, D. T. Leong,* N. B. Li,* Nanoscale, 2020, DOI:10.1039/DONR02838J. IF2018 = 7.0

2)  B. L. Li,* R. Li, H. L. Zou, K. Ariga, N. B. Li,* D. T. Leong,* Mater. Horiz., 2020, 7, 455-469. IF2018 = 14.4

3)  D. M. Y. Tay, B. L. Li*, E. S. L. Tan, K. P. Loh, D. T. Leong*, Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1801622. IF2018 = 15.6

4)   L. Y. Peng, B. L. Li*, C. W. Zhou, N. B. Li, M. I. Setyawati, Hao Lin Zou*, Appl. Mater. Today, 2018, 11, 166-188. IF2018 = 8.1

第一作者:

5)    B. L. Li, H. L. Zou, J. K. Tian, G. Chen, X. H. Wang, H. Duan, X. L. Li, Y. Shi, J. R. Chen, L. J. Li, J. L. Lei, H. Q. Luo,* N. B. Li,* Nano Energy, 2019, 60, 689-700. IF2018 = 15.5

6)    B. L. Li, J. Wang, Z. F. Gao, H. Shi, H. L. Zou, K. Ariga, D. T. Leong,* Mater. Horiz., 2019, 6, 563-570. IF2018 = 14.4

7)     B. L. Li, J. Wang, H. L. Zou S. Garaj, C. T. Lim, J. Xie, N. B. Li, D. T. Leong*, Adv. Funct. Mater., 2016, 26, 7034-7056. IF2018 = 15.6

8)     B. L. Li, H. L. Z., L. Lu, Y. Yang, H. Q. Luo, N. B. Li*, Adv. Funct. Mater., 2015, 25, 3541-3550. IF2018 = 15.6

9)     B. L. Li, L. Y. Peng, H. L. Zou, L. J. Li, H. Q. Luo, N. B. Li*, Small, 2018, 14, 1703560. IF2018 = 10.8

10)   B. L. Li, M. I. Setyawati, H. L. Zou, J. X. Dong, H. Q. Luo, N. B. Li*, D. T. Leong*, Small, 2017, 13, 1700527. IF2018 = 10.8

11)     B. L. Li,# M. I. Setyawati,# L. Chen, J. Xie, K. Ariga, C. T. Lim, S. Garaj, D. T. Leong*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 15286-15296.  IF2018 = 8.5 (高被引用论文; > 1%)

12) D. Wu,# B. L. Li,# Q. Zhao, Q. Liu, D. Wang, B. He, Z. Wei, D. T. Leong,* G. Wang,* H. Qian,* Small, 2020, 16, 1906975. IF2018 = 10.8

13) E. Tan,# B. L. Li,# K. Ariga, C. T. Lim, S. Garaj, D. T. Leong, Bioconjugate Chem., 2019, 30, 2287-2299. IF2018 = 4.3

14)   B. L. Li, J. H. Luo, H. Q. Luo, N. B. Li*, Food Chem., 2015, 173, 594-599. IF2018 = 5.4

15)   B. L. Li, L. X. Chen, H. L. Zou, J. L. Lei, H. Q. Luo, N. B. Li*, Nanoscale, 2014, 6, 9831-9838. IF2018 = 7.0

16)   B. L. Li, H. Q. Luo, J. L. Lei, N. B. Li*, RSC Adv., 2014, 4, 24256-24262. IF2018 = 3.0

17)   B. L. Li, J. H. Luo, H. Q. Luo, N. Bing Li*, Sens. Actuator B-Chem., 2013, 186, 96-102.  IF2018 = 6.4

18)   B. L. Li, J. R. Chen, H. Q. Luo, N. B. Li*, J. Electroanal. Chem., 2013, 706, 64-68. IF2018 = 3.1

19)   B. L. Li, Z. L. Wu, C. H. Xiong, H. Q. Luo, N. B. Li*, Talanta, 2012, 88, 707-710. IF2018 = 4.9